Privaatsustingimused

 

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Käesolev dokument määratleb õpilasfirma Prühted käsutuses olevate kliendiandmete töötlemise eesmärgid, koosseisu, töötlemise ning salastatuse.

Kes on klient?

Isik, kes on astunud õpilasfirmaga Prühted lepingulisesse suhtesse.

Mis on kliendiandmed?

Kliendiandmed on igasugune info, mis on õpilasfirmale Prühted oma kliendi kohta teada (nt kliendi nimi, kontaktandmed, tehingute andmed).

Mis on kliendiandmete töötlemine?

Kliendiandmete töötlemine on igasugune kliendiandmetega tehtav toiming (sh kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine kliendiandmetele, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine ja hävitamine).

Kes on kliendiandmete töötleja?

Kliendiandmete töötleja on õpilasfirma Prühted.

Kes on kolmas isik?

Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole klient ega kliendiandmete töötleja.

Töödeldavate kliendiandmete koosseis

Õpilasfirma Prühted kogub kliendiandmeid järgmises koosseisus:

  • ees- ja perekonnanimi/äriühingu nimi;
  • elukoht/asukoht;
  • kontaktandmed.
  • tehingute andmed (kliendi sooritatud ostude andmed)
  • andmed harjumuste, eelistuste ja rahulolu kohta (nt andmed teenuste kasutamise aktiivsuse, kasutatavate teenuste ja kliendirahulolu kohta ning kaebustega seotud andmed);
  • kõik kliendi edastatud andmed (v.a delikaatsed isikuandmed),

Seaduses sätestatud alustel on õpilasfirmal Prühted õigus töödelda kliendi kohta käivaid andmeid, mida ei ole käesolevas Nõusolekus nimetatud.

Milline on kliendiandmete töötlemise eesmärk?

Õpilasfirma Prühted töötleb kliendiandmeid selleks, et:

täita kliendiga sõlmitud lepingut;

kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi;

paremini mõista klientide ootusi ning seeläbi pakkuda kliendile sobivaid, kvaliteetseid teenuseid;

täita oma kohustusi, mis tulenevad õigusnormidest (nt andmete edastamine uurimisasutusele).

Millistel juhtudel õpilasfirma Prühted avaldab kliendiandmeid?

Kliendiandmed on salajased, neid ei väljastata ning neile ei võimaldata Kolmandate isikute ligipääsu ilma Kliendi eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ettenähtud juhtudel.